Ansøgningsskema til projektstøtte

udgave af 21.06.07

 

Titel på projektet

 

Ny Nordjysk Billedkunst

Max. 10 linjers resumé af projektet inkl. tidsplan for gennemførelsen

 

 

 

Projektets formål er:

- at få etableret en institution, der kan samle, formidle og anvende den udviklende, fornyende og producerende billedkunst i Region Nordjylland.

- at udvikle en billedkunstproduktion på et højere og mere kvalificeret niveau end det i dag er muligt, -at være til rådighed for kommunerne.

- at udvikle nye former for samarbejder med andre kulturinstitutioner som musik og teater, men også med erhvervslivet om kulturoplevelser bredt forstået.

Projektet ses gennemført som en tre-trins raket med tre faser:

·                  en projekteringsfase (1-2 måneder)

·                  en etableringsfase (2-3 måneder)

·                  en driftsfase (min.3 år) 

Kontaktperson for projektet – navn, organisation, adresse, telefon og mail

Gorm Spaabæk

Kirkevej 21, 9330 Dronninglund.

Tlf.. 98842402

e-mail: gormspaabaek@mail.dk

 

Hvilke/t udviklings­tema/er i kulturaftalen bidrager projektet til, og hvilke strategiske målsætninger for temaet opfylder projektet?

(se folder om kulturaftalen)

Oplevelsesøkonomi – kultur som væksterhverv

  • Skabe en platform for billedkunsten, hvor den nyeste viden på området udvikles og anvendes i samspil med andre kulturinstitutioner, turismen og erhvervslivet i regionen
  • Skabe nye og hidtil usete oplevelser i regionen – alene og i samarbejde med andre kulturinstitutioner om events og andre oplevelses- og kulturarrangementer
  • Kan højne det faglige niveau for billedkunsten og give rammer og vilkår for forskning og udvikling inden for det billedkunstneriske område

Kultur og erhverv – i kreativ alliance

  • Skabe kreative netværk og alliancer mellem virksomheder og nyskabende, udviklende billedkunstnere.
  • Fungere som konsulent, inspirator og medudvikler inden for områder som eks. produktudvikling, arbejdsmiljø, markedsføring over for erhvervslivet

 

Projektindhold, herunder resultatmål/delmål opdelt på konkrete projektaktiviteter (uddyb eventuelt i bilag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det overordnede og langsigtede mål for projektet er at få etableret en permanent institution, der kan samle, formidle og anvende den udviklende, fornyende og gerne eksperimenterende billedkunst til glæde for alle i Region Nordjylland, men også at skabe et forhåbentligt økonomisk varigt fundament for at noget sådant kan lykkes.

Der er inden for de sidste fyrre, halvtreds år etableret en struktur på musik- og teaterområdet, hvor man med offentlig støtte har formået at skabe vilkår, der har givet disse kulturelle områder mulighed for at kunne udvikle en musik- og teaterproduktion på et kvalificeret niveau i Nordjylland

Begrundelsen er og har hele tiden været, at dette ikke ville være muligt, hvis teater og musik skulle leve på liberale vilkår og finansiere sig selv gennem salg.

Formålet med dette projekt er at afprøve, om en tilsvarende struktur for den producerende billedkunst på samme vis kan højne det faglige niveau inden for dette område og dermed give mulighed for også her at udvikle en billedkunstproduktion på et højere og mere kvalificeret niveau end det i dag er muligt.

For at dette kan lykkes, skal der skabes en institution og en struktur for den producerende billedkunst, som ikke er til stede i dag, hvor udvikling, forskning og en strategisk satsning inden for området vil kunne finde sted.

Desuden vil det give mulighed for at udvikle nye former for samarbejde til gavn for ikke kun billedkunsten, men også for andre kulturinstitutioner som musik og teater.

Man vil kunne hente ny viden til regionen og skabe nye og hidtil usete oplevelser i regionens nærsamfund til gavn for borgerne, erhvervslivet herunder turismen.

Ny Nordjysk Billedkunst skal påtage sig opgaver i forbindelse med arrangementer i regionen på regionalt såvel som kommunalt som i samarbejde med private virksomheder. Som eksempel på opgaver kan nævnes: Tordenskjolds dagene i Frederikshavn,  Tall Ships Race i Aalborg, Karneval Aalborg - eller egnspil i hele regionen. Det kan være scenografi eller billeder i bred forstand.

En anden vigtig funktion, vil være konsulentarbejde for erhvervslivet.

Udvikling af nye muligheder, hvor kunstnere i samspil med erhvervslivet ser på ny teknologi og undersøger, hvad den kan bruges til. …

Som man så det i Herning, da Damgaard gjorde det for næsten halvtreds år siden.

Erfaringer indenfor eksempelvis foto, video, spil og computerteknologi er allerede i dag en del af mange virksomheders liv. Billedkunst som fagområde har en ældgammel og rig tradition for at arbejde med ny teknologi. Derfor er samarbejdssituationer i forhold til et nysgerrigt Nordjysk erhvervsliv en forudsætning for projektets succes.

Ny Nordjysk Billedkunst skal stå parat med den kvalificerede arbejdskraft, formidle unge top kvalificerede billedkunstnere - udlånt til specifikke udviklingsopgaver. Det skal være et sted, hvor erhvervslivet kan henvende sig og få en kompetent sparringspartner inden for den producerende billedkunst.

Ny Nordjysk Billedkunst skal kunne tilbyde: - sagligt velfunderede løsninger på de behov der opstår i regionen - såsom festivals, jubilæer, egnsspil og tilsvarende begivenheder.

Andre naturlige arbejdsopgaver kan være tematiske projekter, gennemgang og bearbejdning af et givent materiale. Herunder indsamling og kategorisering.

Og formidling: - Samarbejde med de historiske museer og de kunsthistoriske museer ligger lige for, hvor Ny Nordjysk Billedkunst kan tilføre eksperimenterende viden og nye billedkunstneriske muligheder.    

Projektets organisation og profil:

Projektet skal ledes af en projektleder med en stab af en sekretær og en håndværker.

Der ansættes et antal kvalificerede billedkunstnere for eksempel, hvad der svarer til 10 årsværk. Alle ansatte har uddannelse fra et kunstakademi, forfatterskole, filmskole eller har kvalifikationer og kompetencer, der kan sammenlignes med en uddannelse fra disse højere læreranstalter. 

Der ansættes en fast stamme af kunstnere i åremålsansættelse. Hos disse kunstnere ønskes en så stor variation i medievalg og kunstsyn som muligt. Således samles der en bredspektret viden i gruppen, så meget forskelligartede arbejdsopgaver kan løses. Det kan sammenlignes med at sammensætte et ensemble på et teater … Eller at sammensætte forskellige typer instrumenter i et symfoniorkester. 

Der ansættes i noget, der kan sammenlignes med den måde, man ansætter skuespillere ved regionens teatre.

Som supplement til den faste stab slås der efter nødvendighed tidsbegrænsede stillinger op, der retter sig specifikt på de opgaver, der skal løses.

Projektet tænkes udført i en vekselvirkning mellem central og decentral struktur. Der vil være behov for en fast base med kontorfaciliteter, værksted og showroom, men det er ikke afgørende, hvilken kommune disse placeres. Man rykker ud herfra og løser de opgaver, der er i samarbejde med de implicerede samarbejdspartnere, som kan være kommuner, teatre, egnsspil, virksomheder, turistkontorer eller andre.

Projektet ses gennemført som en tre-trins raket med tre faser:

·                  en projekteringsfase (1-2 måneder)

·                  en etableringsfase (2-3 måneder)

·                  en driftsfase (min.3 år)

Projekteringsfasen: I denne fase skal projektet beskrives detaljeret med en organisationsplan, opgaveportefølje indeholdende målbare resultatmål og delmål på konkrete aktiviteter gennem den foreløbigt planlagte projektperiode. Der udarbejdes et detaljeret budget og en finansieringsplan. Samlet finansiering af projektet skal være på plads ved afslutningen af denne fase. Fasen gennemføres af projektleder (undertegnede) med assistance fra f.eks. en sagsbehandler fra regionen.

Etableringsfasen: Der findes egnede lokaler til projektet, kontorfaciliteter, værksted etc. Annoncering og ansættelse af sekretær og håndværker. Der annonceres i relevante fora efter interesserede billedkunstnere og de første kunstnere ansættes. Formidling og markedsføring af projektets ide og muligheder over for kommuner, kulturinstitutioner, erhvervsliv og andre mulige interessenter påbegyndes. – Dette bør fortsætte under hele projektet.

Driftsfase: Projektet igangsættes med i første omgang de aktiviteter, der i etableringsfasen er beskrevet. Der etableres løbende aftaler mellem projektet og interessenter om opgaver, arbejder og fælles projekter. Man skal konstant være kreativt opsøgende for igangsættelse af nye opgavevaretagelser med udvidelse af samarbejdspartnere i henhold til projektbeskrivelsen.

 Der foretages en evaluering af projektets målopfyldelse efter eks. et år og herefter med en årlig evalueringsrapport afsluttende med en endelig rapport evt. med ekstern evaluering.

 

Hvordan bidrager projektet til fornyelse, vækst og/eller nye partnerskaber?

 

 

 

 

 

Ny Nordjysk Billedkunst vil være kravlegård for unge talenter på det billedkunstneriske område, - som eks. Aalborg teater har været det på teater området med så stor succes siden Karen Marie Løwerts tid

 Skabe en platform, hvor den nyeste viden på billedkunstområdet kan leve og gro i regionen

 Og blive brugt til praktiske opgaver i regionen.

 Tilbyde kompetent billedkunstnerisk viden og eksperiment ,,, være tilstede, når det er nødvendigt..

 Tilbyde sagligt velfunderede løsninger på de behov, der opstår i regionen ,,, såsom festivals, jubilæer, egnsspil  og tilsvarende begivenheder.

 - Og når borgmesteren skal males sker det på et kvalificeret grundlag

Selvom der skal være plads til æstetik, vil ide udvikling og begrebsdiskussion være kærneområder i denne struktur, og også hermed tilføre nye elementer til regionens oplevelsesøkonomi.

 

Hvordan har projektet regional karakter i forhold til Nordjylland, og hvilke nordjyske kommuner dækker projektet?

 

Ny Nordjysk Billedkunst skal ses som hele Region Nordjyllands kunstvirksomhed, hvor alle kommuner og relevante institutioner i regionen vil drage fordel af og kunne anvende den viden, udvikling og nytænkning på det billedkunstneriske område, som virksomheden vil oparbejde.

Ny Nordjysk Billedkunst vil være med til at kunne profilere og opkvalificere hele regionen på det billedkunstneriske område ved at tiltrække kompetente og eksperimenterende unge billedkunstnere til Nordjylland og medvirke til et udvidet samarbejde mellem de forskellige kunstarter repræsenteret i regionen.

 

Hvilke blivende effekter af projektet kan der forventes efter den periode, hvor der eventuelt gives støtte fra kulturaftalen?

 

En opsamling af en masse ny viden.

En professionalisering af området.

At få nogle af de unge veluddannede kunstnere hjem til Nordjylland, så de kan deltage i udviklingen af landsdelen.

 Skabe en ny måde at bruge billedkunst på, der kan være et forbillede for resten af landet.

Beskriv organiseringen bag projektet og de ressourcer, der er til rådighed for at gennemføre det

 

 

 

 

 

Organisationen bag dette projekt er indtil videre … undertegnede.

Det er en ide fostret gennem et langt liv i Nordjylland som udøvende kunstner og kunstformidler, hvor de begrænsede muligheder man har for at udnytte og videreudvikle de kompetencer, der er til stede hos de mange billedkunstnere bosat i det nordjyske, er blevet mere og mere tydelig med de begrænsninger, det giver for at udvikle billedkunsten til glæde for alle i Nordjylland som ovenfor beskrevet. Ligesom det er et problem, at den unge talentmasse tager ud og opkvalificerer sig og herefter intet grundlag har for at vende hjem. Ved at skabe en institution som Ny Nordjysk Billedkunst, der kan støtte, samle og virke som katalysator for udviklingen af billedkunstnerne, vil man give et økonomisk grundlag for, at billedkunsten kan leve og udvikles på lige fod med teater og musikliv.

- At det vil give nogle gode resultater, hvis der etableres nogle strukturer og arbejdsforhold for den producerende billedkunst, der kan sammenlignes med de forhold, der allerede er norm på andre kulturelle områder.

Projektleder refererer til en bestyrelse der kan være sammensat af bestyrelsesmedlemmer opstillet med et medlem fra henholdsvis Akademiråd , Kunstakademierne, Universitet, mediesektoren, erhvervslivet og et medlem fra  henholdsvis region og regionens kommuner.   

Budget (uddyb eventuelt i bilag)

 

Vedlagte budget skal kun betragtes som et budget overslag. Det bør kvalificeres i den beskrevne projekteringsfase.

Beløb, der ønskes finansieret via kulturaftalen

Der ønskes op til halvdelen af det samlede budget for projektet finansieret via kulturaftalen.

Der søges om fuld finansiering af projekteringsfasen.

Hvorfra kommer øvrig finansiering af projektet:

- bevilget

- søgt

- vil blive søgt

 

I projekteringsfasen, hvor projektet skal beskrives og bearbejdes i detaljer, skal også finansieringen af projektet på plads.

Der vil blive søgt om støtte fra relevante fonde og finansiering gennem EU-midler udover den søgte finansieringsstøtte via kulturaftalen.

I driftsfasen kan delvis finansiering ske gennem indtægtsgivende virksomhed ved eksempelvis udviklingsarbejde og konsulent arbejde for erhvervslivet.,.

Og mulighed for driftsstøtte fra kommuner og kunststyrelse bør undersøges..  

 

Dato og ansvarlig organisation i forhold til en eventuel støttebevilling via kulturaftalen

 

06.08.2007

Gorm Spaabæk

 

   

© Gorm Spaabæk. Alt indhold er ophavsretligt beskyttet.